Privacyverklaring conform de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bij inschrijving als lid van de W114 W115 club Nederland en/of bij betalen van de contributiegelden of facturen voor donateurs, adverteerders of sponsoren, gaat betalende partij automatisch akkoord met onderstaande voorwaarden:

Richtlijnen voor en door de club en haar bestuur:

Het ledenbestand van de W114 W115 club Nederland, dat alleen door haar clubbestuur wordt bijgehouden, wordt door dat bestuur alleen gebruikt ten behoeve van het voeren van een correcte ledenadministratie en de communicatie met haar clubleden per e-mail, clubblad, briefpost of telefoon. De richtlijnen die het bestuur daarvoor hanteert zijn opgenomen en vastgesteld in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018. Bij overtreden van deze wet door bestuursleden, leden, donateurs, sponsoren of derden kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen die tot boetes kunnen leiden.

Welke persoonsgegevens worden opgeslagen:

In het ledenbestand van de club worden alleen gegevens opgeslagen die nodig zijn om een goed clubbeleid te voeren en met alle leden te kunnen communiceren. De door het bestuur opgeslagen persoonsgegevens van de leden zijn:

Achternaam, voornaam en/of voorletters, volledige postadres (NAW-gegevens).

Zonder opgave van bovenstaande gegevens wordt inschrijving als clublid geweigerd.

Overige ledengegevens die gewenst zijn voor een correcte clubadministratie en optimaal genieten van het lidmaatschap door de leden zelf zijn:

Geboortedatum, aanhef, e-mailadres, telefoonnummer(s), IBAN, en gegevens van de specifieke Mercedes-Benz W114/W115 auto(’s) zoals type, kleur, bouwjaar en kenteken.

Andere privacygevoelige gegevens dan bovenstaande worden niet bijgehouden, tenzij door een toekomstige Algemene Leden Vergadering (ALV) goedgekeurd en aangepast in het Huishoudelijk Reglement (HR) van de W114 W115 club Nederland.

Bij beëindiging van het lidmaatschap, door het clublid en/of door de club, zal de club alle gegevens van dat clublid, na 3 maanden, verwijderen uit haar administratie.

Gebruik van gegevens door derden:

Een lijst van clubleden en/of hun privacygevoelige gegevens zal nooit en te nimmer gepubliceerd worden in het eigen clubblad of per e-mail of briefpapier met clubleden of derden of andere media gedeeld worden.

Alleen indien nodig mag het bestuur een selectie van het ledenbestand delen met derden. Bijvoorbeeld de NAW-gegevens aan de drukker en verspreider van het clubblad, of een drukker en/of verspreider van lidmaatschapspasjes of andere poststukken van of namens de club aan haar leden.

De partijen die door het clubbestuur worden aangewezen om dergelijk drukwerk en hun eventuele verzending te verzorgen dienen te allen tijde te voldoen aan de voorwaarden als gesteld in de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming per 25 mei 2018. Overeenkomsten met derden worden in de clubadministratie bijgehouden.

Data-lek of schending van de wet AVG

Bij een onverhoopt data-lek of schending van deze afspraken wordt door het clubbestuur, of daartoe door de club of het bestuur aangestelde instanties of personen, onderzocht en aan de leden gerapporteerd hoe e.e.a. kon gebeuren en of er represailles of – bestuurlijke – maatregelen nodig zijn.

Daarnaast zal er bij een data-lek of schending een melding uitgaan naar de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring van de W114 W115 club Nederland is door diezelfde club opgesteld volgens de ‘Handleiding Algemene Verordening Gegevensbescherming’ van het ministerie van justitie en veiligheid d.d. 22-01-2018 en de richtlijnen die hiertoe zijn opgesteld door de FEHAC (Federatie Historische Automobiel- en Motorfietsclubs).

Met vriendelijke groet, W114 W115 club Nederland.